ทางสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตเข้าเก็บข้อมูลทางด้าน IQ และ EQ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2564
โดย : นายศิวกร แย้มมูล

ทางสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตเข้าเก็บข้อมูลทางด้าน IQ และ EQ แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนนภสร
เพื่อนำไปวางแผนพัฒนา IQ และ EQ ให้แก่เด็กไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ

ทางโรงเรียนนภสรพร้อมให้ความร่วมมือและขอขอบคุณข้อมูลที่ทางโรงเรียนจะได้รับทราบและนำไปเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนต่อยอดนักเรียนให้ได้มากที่สุด