การเรียนการสอน

หลักสูตรและแนวการสอน ระดับอนุบาล – ป. 6
ใช้สูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2551 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับการบูรณาการแบบองค์รวม โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง มีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์เช่น การทำ Cooking และ Project Approach มีนวัตกรรมใหม่ ๆในรูปแบบที่หลากหลาย การฝึกกิจกรรมแสงเทียนพัฒนาจิต สอดแทรกกิจกรรม ที่เด็กได้เรียนรู้ในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน นาฏศิลป์์ ดนตรีสากล ดนตรีไทย คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ รำไทย จากผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้

– เปิดรับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ
– เปิดรับสมัครอนุบาล 1-3 อายุ 3 ขวบ ถึง 5 ขวบ
– เปิดรับสมัคร ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

หลักฐานการสมัครเรียน ระดับเตรียมอนุบาล 1-3
– เปิดรับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ- สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ
– เปิดรับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
– เปิดรับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ- สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ ( พ่อ , แม่ ,ผู้ปกครอง )
– เปิดรับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ- รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 4 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
– เปิดรับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ- รูปถ่ายผู้ปกครองทำบัตรรับ – ส่ง 1 นิ้ว 1 รูป / คน

หลักฐานการสมัครเรียน ระดับประถมศึกษา
– สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ ( พ่อ , แม่ ,ผู้ปกครอง )
– รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 4 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
– รูปถ่ายผู้ปกครองทำบัตรรับ – ส่ง 1 นิ้ว 1 รูป / คน
– สมุดประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองจบชั้นอนุบาล
– หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด
– สำเนาสมุดประจำตัวการตรวจสุขภาพ และการใช้ภูมิคุ้มกันโรค
– ระดับประถมศึกษา ปพ.1 , ปพ.4 ,ปพ.6 ,ปพ.7 ,ปพ 8. ,ปพ.9

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– 29/1462 โรงเรียนนภสร (หมู่บ้านวรารักษ์ คลองสาม ปทุมธานี)
– เบอร์โทร 02-569-7320-1 , 086-355-7036

โรงเรียนนภสร
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง อิงฟ้า ภาวรพินิจธรรม
และ เด็กหญิงอัจรีย์ บุญเกิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา
🥇รางวัลเหรียญทอง เด็กชายพิสิษฐ์ ปิยาพรวัฒนกุล
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันทะเวทย์
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงชญาดา ทิพย์ละมัย
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเกิด
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงอัจรีย์ บุญเกิด
🥉รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงธนัชพร ชัยพัฒน์

 

การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา
🥇รางวัลเหรียญทอง เด็กชายภัทรพล อร่ำเรือง
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงภคมน หอมเสมอ
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงมณีจันทร์ หงษ์เวียงจันทร์
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงอิงฟ้า ถาวรพินิจธรรม
🥉รางวัลเหรียญทองแดง เด็กชายเจษฎา ศรีอยู่สุข
🥉รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงนภัสสร ข้อจักร
🥉รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงบุษยมาส บึงโมก

 

รางวัลและความภาคภูมิใจของโรงเรียนนภสร
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง

– รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่

– รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-6

– รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6

– รางวัลเหรียญทอง            การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6

– รางวัลเหรียญทอง            การแข่งขันอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3

– รางวัลเหรียญทอง            การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3

– รางวัลเหรียญทอง            การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6

– รางวัลเหรียญทอง            การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.1-6

– รางวัลเหรียญทอง            การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ  (Presentation) ป.4-6

– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (ปฐมวัย)

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน

– เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3

– เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขัน A-Math ชั้น ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-3, ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขันเตะบอลโกล์หนู ป.1-3

– เหรียญทอง การแข่งขันเดาะปิงปอง ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3, ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขันปะติด ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6

– เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย, หญิง

– เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย, หญิง

– เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย, หญิง

– เหรียญทอง การแข่งขันประกอบอาหารคาวหวาน ป.4-6

– เหรียญทอง การสร้างสื่อ E-book ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-6

– เหรียญทอง การแข่งขันกายบริหาร (ปฐมวัย)

– เหรียญทอง การแข่งขันประกอบอาหาร (ปฐมวัย)

– เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย (ปฐมวัย)

– เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)