ขอเชิญร่วมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

โรงเรียนนภสรมุ่งมั่นจัดแนวทางการศึกษาในระดับปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคม มีความรู้ความสามารถที่จะเรียนรู้ มีทักษะในการพัฒนาตนเอง มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ดังนั้นโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบข้อควรปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของครูและผู้ปกครอง
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
ณ โรงเรียนนภสร