ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา
🥇รางวัลเหรียญทอง เด็กชายพิสิษฐ์ ปิยาพรวัฒนกุล
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันทะเวทย์
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงชญาดา ทิพย์ละมัย
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเกิด
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงอัจรีย์ บุญเกิด
🥉รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงธนัชพร ชัยพัฒน์

การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา
🥇รางวัลเหรียญทอง เด็กชายภัทรพล อร่ำเรือง
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงภคมน หอมเสมอ
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงมณีจันทร์ หงษ์เวียงจันทร์
🥈รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงอิงฟ้า ถาวรพินิจธรรม
🥉รางวัลเหรียญทองแดง เด็กชายเจษฎา ศรีอยู่สุข
🥉รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงนภัสสร ข้อจักร
🥉รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงบุษยมาส บึงโมก