ข้อมูลโรงเรียนนภสร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนภสร

โรงเรียนนภสร ตั้งอยู่เลขที่ 29/1462 หมู่ที่2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนนภสรได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2547

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนภสร จัดตั้งโดย นายสำเริง เกตุไชโย เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน มี ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย เป็นผู้จัดการโรงเรียน

และมี นางสาวอนงรัก กลิ่นลั่นทม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนนภสรเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.10 น. โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการและระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนตั้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี ภาคเรียนปลายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 10 มีนาคมของทุกปี วันหยุดประจำสัปดาห์ โรงเรียนนภสรหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงเรียนนภสร จัดการศึกษาในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รู้จักพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รู้จักคุณค่าและค่านิยมที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย โรงเรียนนภสรได้จัดสภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อม จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

วิสัยทัศน์โรงเรียนนภสร

โรงเรียนนภสรมุ่งมั่นจัดการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม

มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการพัฒนาตนเอง มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญาของโรงเรียน 

วัฒนธรรมเด่น        เป็นคนดี           มีความคิดสร้างสรรค์

วัฒนธรรมเด่น

ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม มีมารยาท นอบน้อมถ่อมตน  รู้จักประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมถูกต้อง เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เป็นคนดี

ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังในเรื่องการมีระเบียบวินัย มีสติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัยตย์ ประหยัด และขยันโดยการผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นให้เป็นคนดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

มีความคิดสร้างสรรค์

ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดี มีการเรียนรู้มีจินตนาการ และความฉลาดที่เกิดจากการแสดงออกได้เหมาะสมตามวัยของนักเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุกด้านของผู้เรียนทุกคน