คณะบุคลากรโรงเรียน

ผู้สถาปนาโรงเรียน

นายสำเริง เกตุไชโย

นายสำเริง เกตุไชโย

ผู้สถาปนาโรงเรียนนภสร
ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย

ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย

ผู้สถาปนาโรงเรียนนภสร

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสำเริง เกตุไชโย

นายสำเริง เกตุไชโย

ผู้รับใบอนุญาต
ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย

ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย

ผู้จัดการโรงเรียนนภสร
ป.โท (M.Ed.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ป.เอก (Ph.D.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ อนงค์รัก กลิ่นลั่นทม

อาจารย์ อนงค์รัก กลิ่นลั่นทม

ผู้อำนวยการโรงเรียนนภสร
ป.โท (Ph.D.) บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ณัฐวุฒิ เกตุไชโย

อาจารย์ ณัฐวุฒิ เกตุไชโย

ป.ตรี (B.com) บริหาร จาก Canterbury University ป.โท (M.Ed.) หลักสูตรนานาชาติการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังศึกษา ป.เอก (Ph.D.) บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ รุ่งนภา ประจงพร

อาจารย์ รุ่งนภา ประจงพร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนนภสร

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ณัฐวุฒิ เกตุไชโย

อาจารย์ ณัฐวุฒิ เกตุไชโย

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ป.ตรี (B.com) บริหาร จาก Canterbury University ป.โท (M.Ed.) หลักสูตรนานาชาติการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังศึกษา ป.เอก (Ph.D.) บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ นันทนา ทองไทย

อาจารย์ นันทนา ทองไทย

ที่ปรึกษา English Program
จบปริญญาโท ออสเตรเลีย
ดร.นิพนธ์ แก้วเกิด

ดร.นิพนธ์ แก้วเกิด

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรังสิต