รายงานผลการทดสอบผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนภสรมีผลการทดสอบสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

รายงานผลการทดสอบผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนภสรมีผลการทดสอบสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ