โรงเรียนนภสรมีผลการประเมินการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test: RT)สูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัดและประเทศ

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนภสรมีผลการประเมินการอ่านออกของผู้เรียนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัดและประเทศ