NPS Summer Courses

เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม Summer Courses เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตส่งเสริมพัฒนาการช่วงปิดภาคเรียน