ตลาดนัดวิชาการสัญจร นภสร2018

กันยายน 5, 2018 admin 0

โรงเรียนนภสร ขอเชิญร่วมงานวิชาการสัมพันธ์
ภาคเรียนที่1/2561
ในวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบกับครูผู้สอนในแต่ละวิชา พบกับกิจกรรมตลาดวิชาการสัญจร ร่วมสนุกกับบูชกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้น และรับชมผลงานของนักเรียน

Project Approach การสอนแบบโครงการ

กันยายน 4, 2018 admin 0

การสอนแบบโครงการกับการสอนแบบหน่วย
ครูปฐมวัยหรือครูอนุบาลเป็นจำนวนมากเคยชินกับการใช้หน่วยการสอนกำหนดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็ก การสอนแบบหน่วยมีส่วนคล้ายคลึงกับการสอนแบบโครงการ โดยทั่วไปแล้วการสอนแบบหน่วย คือ การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ตามหัวเรื่องที่ครูพิจารณาแล้วว่าสำคัญและเด็กควรรู้เป็นการกำหนดแผนการสอนล่วงหน้า เช่น หน่วยแม่เหล็ก หน่วยนํ้า ฯลฯ ดังนั้น ครูที่ใช้หน่วยการสอนจึงมีการวางแผนการสอน กำหนดแนวคิดและสาระความรู้ที่ต้องการให้เด็กทราบอย่างชัดเจน

การสอนแบบหน่วยยังคงมีความสำคัญและสามารถใช้ในหลักสูตรปฐมวัยศึกษาได้ แต่การสอนแบบหน่วยไม่ช่วยให้เด็กเกิดคำถามที่ต้องหาคำตอบ หรือเกิดการริเริ่มที่จะสืบค้น หรือตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้วยตัวเด็กเอง ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องให้โอกาสเด็กได้เจริญเติบโตทางความรู้ ทักษะ และจิตพิสัย ด้วยการให้โอกาสเด็กได้ถามคำถามของตนเอง มีโอกาสสืบค้นหาคำตอบและตัดสินใจทำกิจกรรมของตนเอง การสอนแบบโครงการสามารถช่วยให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็นแสดงออกอย่างมีจุดหมาย เกิดแรงจงใจภายในที่จะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ครูไม่จำเป็นต้องทราบทิศทางของโครงการที่เด็กทำเสมอไป แต่ครุจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของเด็ก โครงการที่พัฒนาอย่างมีคุณภาพจะมีผลต่อจิตใจของผู้เกี่ยวข้องทั้งเด็กและครูจะเกิดความตื่นตัว ความสนใจไปพร้อมกัน.
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจได้อย่างลุ่มลึกและถ่องแท้

TKC Present

กันยายน 4, 2018 admin 0

โรงเรียนนภสรมุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ สามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำตลอดจนพัฒนากระบวนการทางความคิดและสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีใหม่ๆ เตรียมพร้อมให้เด็กๆก้าวสู่การเรียนรู้ในโลกเทคโนโลยีอย่างมีความสุข

VTR โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนนภสร ประจำปี2560

กันยายน 4, 2018 admin 0

โรงเรียนนภสรได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ มุ่งเน้นสุขศึกษาในโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและชุมชน

VTR PRESENT โรงเรียนนภสร

กันยายน 4, 2018 admin 0

โรงเรียนนภสร
เราตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์

พิธีไหว้ครูโรงเรียนนภสร ประจำปี 2561

กันยายน 4, 2018 admin 0

โรงเรียนนภสรจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน ให้นักเรียนมีความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรม