กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา2560

โรงเรียนนภสรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนนภสร เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี ีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เด็กๆสนุกสนานกับฐานกิจกรรมระหว่างการเดินทางไกลและฝึกความสามัคคีในหมู่คณะและได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Gallery not found.