ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตร 
โรงเรียนนภสรและโรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐