โรงเรียนนภสรเปิดให้ท่านผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของท่านสมัครเรียนกับทางโรงเรียนแจ้งความจำนงขอสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านและลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่นัดหมายวันที่เข้ามาสมัครเรียนเพื่อเพิ่มระยะห่างและลดความแออัด

แบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์

ข้อมูลผู้สมัครเรียน
ข้อมูลบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครเรียน

เอกสารสำหรับนักเรียน

ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล

 • สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

ระดับประถมศึกษา

 • สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 • หนังสือรับรองสถานภาพทางการศึกษา หรือ ปพ.7
 • ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ปพ.1
เอกสารสำหรับผู้ปกครอง
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
หมายเหตุ
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการเพื่อนัดหมายผู้ปกครอง
 • โรงเรียนขอจำกัดผู้มาติดต่อภายใน 1 วัน เพื่อลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19