สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

 โรงเรียนนภสร

ผู้บริหาร

     
ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย
นางสาวนภสร เกตุไชโย
นางสาวสุกาญจนา จารุทัศน์