สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

ผู้บริหาร

     
นางสาวจารีต สุขศักดิ์
นางสาวอนงรัก กลิ่นลั่นทม
ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย
นายสำเริง เกตุไชโย
MissCHRISTINE ANNE BAUTISTA ESTIGOY
นายณัฐวุฒิ เกตุไชโย
นางสาวนภสร เกตุไชโย