สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

 โรงเรียนนภสร

ครูชั้นปฐมวัย

     
นางสาวเปรมฤดี ไกรนรา
นางสาววิไลพร แซ่ลี้
นางสาวกาญจนา อินทรโชติ
นางสาวนพรัตน์ รัตนวิวัฒน์
นางสาวรุ่งอรุณ เสาวพันธ์
นางสาวสุนทรี ม่วงกลับ
นางสาวสุพรรณี กาขาว
นางสาวญดา โตเนียม
นางสาวสุพรรณา จำลองพันธ์
นางสาวสุชาดา เขื่อนเพชร
นายบรรเจิด สมสมัย

ครูชั้นประถมศึกษา

     
นางสาวรุ่งนภา ประจงพร
นางสาวศศิวิมล แสงสว่าง
นางสาวรื่นฤดี ศรีเจริญ
นางสาวรุ่งอรุณ ทองสุข
นางสาวอัจฉราวดี ศักดิ์เกียรติขจร
นายธงชัย เลาหาง
นางสาวจุฬารัตน์ ดิษฐ์เล็ก
นางสาวทองหล่อ โพธิ์ศรี
นางสาววริศรา เรือนทอง
นายเจษฎา ลากุล
นางสาวปวีณา สัมพันธมิตร
นางสาวปภัสรา อัจนา
นางสาวนุศรา จันทร์ทา

ธุรการ

     
นางสาวปริชญา ทิพย์คงคา
นางสาวกมลจันทร์ บัวเทศ
นายภูชนะ สติพลัน